Klauzula RODO rekrutacja

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w NZOZ TECHNODENT. 
    1. Administrator Danych - Administratorem danych osobowych jest  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TECHNODENT 
z siedzibą w Łęczycy przy ul. Jana Kilińskiego 4. Możesz się z nami skontaktować:
    • wysyłając e-mail na adres: info@stomatologianaksiezymmlynie.pl,
    • wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie: http://www.stomatologianaksiezymmlynie.pl/contact
    • dzwoniąc pod numer telefonu 42 233 69 99,
    2. Inspektor Ochrony Danych - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Dawida Szarka, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: iodo@snkm.pl
    3. Cel i podstawy przetwarzania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w przypadku uczestnictwa przez Panią/Pana w realizowanych w NZOZ TECHNODENT:
    a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), gdzie cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym 
w szczególności z art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (dotyczy danych wykraczających poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy), zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  
    b) w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a także danych podanych w dokumentach aplikacyjnych (dotyczy danych wykraczających poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy) oraz podczas rozmów w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażona zgoda.
    c) w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego, również w celu zawarcia i realizacji umowy – na postawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
W przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane 
w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem administratora będzie obrona roszczeń.
    4. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez Administratora, mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności dostawcy rozwiązań IT, w tym dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do NZOZ TECHNODENT. 
    5. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe kandydatów, z którymi zostanie zawarta umowa będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
Dane osobowe kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 3 miesięcy.
Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
    6. Prawa osób, których dane dotyczą    
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
    • dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
    • prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
    • usunięcia danych (art. 17 RODO). lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
    • prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO), tj. prawo otrzymania od NZOZ TECHNODENT danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody, 
    • prawo do wycofania zgody - zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody poprzez email: iodo@snkm.pl
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
    • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy NZOZ TECHNODENT przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na tej podstawie.  
    • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
    7. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.